flash player
Witryna w trakcie aktualizacji
O firmie
 POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA i BHP

W celu sprostania wymaganiom odbiorców naszych wyrobów i usług, spełniania obowiązujących wymogów prawnych oraz ciągłego doskonalenia, podjęliśmy decyzję o zaprojektowaniu, wdrożeniu i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodnego z wymaganiami norm:
PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004.


Politykę Jakości, Środowiskową i BHP realizujemy poprzez osiąganie celów strategicznych:

- spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie systemu,
- poszerzanie oferty asortymentowej wyrobów i usług, w oparciu o potrzeby i propozycje zgłaszane przez naszych aktualnych i przyszłych klientów,
- nadzorowanie procesów powierzonych, z wykorzystaniem uregulowań systemów naszych podwykonawców, a włączonych do naszego sytemu,
- dążenie do unikania błędów w prowadzonej działalności, a w razie ich wystąpienia natychmiastowe i konsekwentne korygowanie,
- przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, wynikających z przepisów, pozyskiwanych pozwoleń i decyzji oraz zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych i energii w realizowanych procesach produkcyjnych,
- przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących warunków bhp,
- zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, szacowanie poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego aktualizowanie,
- zapobieganie zanieczyszczeniom
- doskonalenie komunikacji wewnętrznej oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji całego zespołu pracowniczego w celu doskonalenia procesów dla poprawy ich skuteczności i wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo pracy.

Wszyscy pracownicy są świadomi swojego wpływu na zadowolenie klienta, ogólne wyniki ekonomiczne i jakościowe przedsiębiorstwa oraz środowisko naturalne i bhp.
W zakresie celów dotyczących jakości wyrobów i procesów, środowiska oraz warunków bhp współpracujemy z wykonawcami procesów powierzonych.
Polityka Jakości, Środowiskowa i BHP zakomunikowana jest pracownikom Spółki oraz firmom, realizującym powierzone procesy.
Jest również dostępna zainteresowanym instytucjom i osobom z otoczenia Spółki.
W celu ciągłego doskonalenie systemu jest ona na bieżąco nadzorowana oraz przeglądana dla potwierdzania, że jest odpowiednia i przydatna dla Spółki.
Zarząd Spółki zobowiązuje się kierować odpowiednie środki dla realizacji Polityki i celów operacyjnych oraz na rozwój i doskonalenie systemu.


Wydanie 07
Krosno, dnia: 10.05.2018

Prezes Zarządu
Mariusz Bałuka